24,856
คน

กลุ่มที่ 1 ความเสี่ยงต่ำ

1,998
คน

กลุ่มที่ 2 ความเสี่ยงปานกลาง

1,777
คน

กลุ่มที่ 3 ความเสี่ยงสูง

1,632
คน

กลุ่มที่ 4 มีโรคแทรกซ้อน

การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

แบ่งตามระดับความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการระบบส่งต่อในการดูแลรักษาผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพของสถานพยาบาลที่เหมาะสม
สภาวะของผู้ป่วย กลุ่มที่ 1
PCU : ตรวจโดยพยาบาล
กลุ่มที่ 2
PCC/PCU : ตรวจโดยแพทย์
กลุ่มที่ 3
รพช. : ตรวจโดยอายุรแพทย์
กลุ่มที่ 4
ส่งต่อ รพท.
การควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือด
2,999
HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg%
(Capillary Blood Sugar)
999
LAB HbA1c 7 - 7.9 %
และ CBS >= 180 mg%
999
LAB HbA1c >= 8 % และ
CBS >= 250 mg% > 3 ครั้งติดต่อกัน
999
LAB HbA1c >= 8 % และ
CBS >= 250 mg% > 3 ครั้งติดต่อกัน
999
ภาวะแทรกซ้อน
ทางไต
2,999
MAU < 30 mg/d
และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
999
MAU 30 - 300 mg/d
และ eGFR 30 - 59 ml/min/1.73 m²
999
MAU > 300 mg/d
และ eGFR 15 - 29 ml/min/1.73 m²
999
MAU > 300 mg/d
และ eGFR < 15 ml/min/1.73 m²
999
อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
อัตราการลดลงของ eGFR >= 7 ml/min/1.73 m²/year
ภาวะแทรกซ้อน
ทางตา
2,999
No DR
(Diabetic retinopathy)
999
Mild to moderate NPDR (non-proliferative diabetic retinopathy)
และ no DME (Diabetic macular edema) หรือ VA ปกติ
999
Moderate NPDR with DME หรือ
severe NPDR หรือ PDR
(Proliferative diabetic retinopathy)
999
ภาวะแทรกซ้อน
ทางเท้า
2,999
Protective sensation ปกติ,
Peripheral pulse ปกติ,
ไม่พบแผลที่เท้า
999
Protective sensation,
Peripheral pulse ลดลง,
พบแผลที่เท้า
999
Previous amputation,
มี Intermittent claudication,
แผลที่เท้าติดเชื้อรุนแรง
999
มี Rest pain
พบ gangrene
999
ภาวะแทรกซ้อน
ทางหัวใจ
และหลอดเลือด
2,999
HT (BP < 140/90 mmHg),
Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)
999
HT (BP >= 140/90 mmHg),
Dyslipidemia
(LDL 100-159 mg%),
ประวัติ IHD without chest pain
999
HT (BP >= 180/110 mmHg),
Dyslipidemia
(LDL >= 160 mg%),
IHD with chest pain
999
MI, CAD,
Post-CABG,
HF, Stroke
999

ปัจจัยเสี่ยง High normal
(130/85 - 139-89)
ระดับที่ 1
(140/90 - 159/99)
ระดับที่ 2
(160/100 - 179/109)
ระดับที่ 3
(>= 180/110)
ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ
2,999
ปกติ
999
ต่ำ
999
ปานกลาง
999
สูง
999
มี 1-2 ปัจจัยเสี่ยงอื่น
2,999
ต่ำ
999
ปานกลาง
999
ปานกลาง
999
สูง
999
มีตั้งแต่ 3 ปัจจัยเสี่ยงอื่นขึ้นไป
2,999
ปานกลาง
999
ปานกลาง
999
สูง
999
สูงมาก
999
TOD , CKD III หรือ DM
2,999
สูงปานกลาง
999
สูง
999
สูง
999
สูงมาก
999
เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ,
ไต CKD IV ขึ้นไป
หรือเบาหวานที่มี TOD
2,999
สูงมาก
999
สูงมาก
999
สูงมาก
999
สูงมาก
999

ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน chronic ตามที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ คลิกดู

2973

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

40%
30%
20%
10%

2520

ภาวะแทรกซ้อนทางไต

40%
30%
20%
10%

2519

ภาวะแทรกซ้อนทางตา

40%
30%
20%
10%

1488

ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

40%
30%
20%
10%

3355

โรคหัวใจและหลอดเลือด

40%
30%
20%
10%

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)